يكي از خواسته ها برآورده شد.

 

خواسته مستندسازان در برگزاري چشنواره اي مستقل براي عرضه آثار سينماي مستند ايران يكشنبه شب(11/6/86) برآورده شد.

جداشدن زمان برگزاري مراسم جشن سينماي مستند از مراسم جشن سينماي داستاني همواره يكي از خواست هاي مهم مستندسازان بود. زيرا سينماي مستند براي آنكه بتواند آثار خود را به تمامي عرضه كند به فضاي مناسبي  براي تنفس تماشاگراني ويژه نيازدارد كه اين فضا در جشنواره هاي داستاني ايجاد نمي‌شودد. توافق مستندسازان با مديريت خانه سينما سرانجام امسال باعث اين اتفاق شد. اما موضوع فقط حدائي مراسم شب ائاء جوايز نيست. جشن سينماي مستند اخير  از چند جهت ديگر نيز- كه جهات عمده و بسيار مهمي ايست. خواسته مستندسازان را  برآورده كرده است.

 

 نخست آنكه داوري جشن مستقل از داوري آثار داستاني صورت ميگيرد(اين مورد در جشنواره فجر نيز پيشينه داشت)

 

دوم: داوران از سوي مستنسازن انتخاب مي‌شوند. اين نكته  مهمي است چون با اين نوع انتخاب  حرف و حديث هميشگي نفوذ مديريت دولتي بر داوران و نهايتا برجوايز در سينماي مستند از ميان مي رود.

 

سوم" مستندسازان در نگارش آئين نامه جشنواره شاخه سينماي مستند نقش دارند.

گرچه آئين نامه عمومي جشن(كه ترجيح دارد اساسنامه جشنواره خوانده شود) از پيش طراحي شده است اما مستند سازان افزون بر تدوين آئين نامه شاخه شينماي مستند مي‌توانند اساسنامه جشن را نيز از منظر خود نقد كنند واميدوار به اصلاح موارد معيوب باشند. اين هم نكته مهمي است كه سبب افزايش اعتبار جشنواره و جوايز آن مي شود.

 

2- نحوه داوري و نتيجه داوري بيرون از نفوذ مديريت جشن است. توضيح اين موضوع مفصل است و در اين اين مجال نمي‌كنجد اما اين نيز نكته ايست كه سبب اعتبار جشنواره مي‌شود..

 

اما چيزي كه اين جشنواره(صنفي)  هنوز كم دارد نمايش آثاري است كه به بخش مسابقه راه يافته اند - براي عامه تماشاگران و همزمان با داوري است. البته مستندسازان اين قول را داده اند كه امسال آثار برگزيده (يعني آثار نامزد شده) را پس از پايان جشن به نمايش بگذارند. اين نمايش هنوز چند عنصر را براي رسيدن به وجه نمايش جشنواره اي كم دارد. يكي آنكه تماشاگر از مقايسه داوري خود با داوري گروه داوران باز مي ماند چون از پيش از نتايج داوري آگاه است. دوم  نمايش آثار محدود به آثار نامزد شده براي جوايز است  و كل آثار راه يافته به جشن را در بر نمي‌گيرد.

اميدواريم مستندسازان – در گفتگو با هيئت مديره خانه سينما- اين كمبود را نيز حل كنند.

بي مناسبت نيست اشاره كنيم كه تقريبا به فاصله يك ماه جشنواره بين المللي سينماي مستند به ابتكار مديران دولتي در راه است كه بايد در فرصتي ديگر به آن پرداخت.  

 

 

لطفا تصحيح بفرمائيد.

در مجوعه مصاحبه از مستندسازان كه در شب جشن سينماي مستن نمايش داده شد از من جمله اي با اين عنوان پخش شد : اميدوارم نقش منفي دولت و تلويزيون در سينماي مستند به نقش مثبت  تبديل شود. از اين جمله نتيجه گرفته مي‌شود كه دولت و تلويزين جز نقش منفي نداشته اند.

متاسفانه تهيه كننده مصاحبه مقدمه جمله را برداشته و تكه آخر را به تنهائي نگه داشته است . در حاليكه جمله كامل من اين  است: دولت و تلويزين عامل مهمي در سنماي مستند ايران هستند. در حال حاضر نقش مهم اين دو هم مثبت  است و هم منفي، اميدوارم نقش منفي دولت و تلويزيون به مثبت تغيير يابد.

 

                                                                                                         ابراهيم مختاري